KOPRVACI

KOPRVACI

Nemojte čekati 1. septembar, dete se sprema za školu mnogo ranije.  Pomozimo deci da sa lakoćom uđu u čarobni svet znanja!

PRIPREMA ZA POLAZAK U PRVI razred

Polazak u školu je važan događaj za svako dete.  To je zapravo trenutak kada bezbrižno detinjstvo prerasta u ono u kojem će morati da odgovori na prve veće zahteve i obaveze.

 

Danas živimo u vremenu kada je sve brzo i ako želimo da postignemo određeni cilj neophodne su nam pripreme. Svi imamo svakodnevne pripreme kao što su priprema za posao, priprema za odmor, priprema spiska za prodavnicu… Jedna od bitnih priprema svakako je priprema za školu.

 

Pravovremena priprema predškolca olakšava savladavnje školskog gradiva, smanjuje strah deteta od novih zahteva koji ga u školi očekuju i povećava sigurnost u sebe, odnosno podstiče njegovo samopouzdanje.

 

Jedna od osnovnih funkcija pripreme je da učini što neprimetnijim prelazak iz jedne institucije u drugu, kao i da ubrza proces prilagođavanja novim uslovima u školi.

 

Predškolski uzrast je period života kada se najvećom brzinom i u najvećem broju stvaraju neuronske veza u mozgu. Sa druge strane, pedagoške i psihološke nauke su dokazale da ni u jednom drugom periodu razvoja deteta dete ne uči sa toliko entuzijazma, volje, posvećenosti i istrajnosti. Što se dete pre uvede u sistem obrazovanja, njegov razvoj će biti adekvatniji, a najbolji način uvođenja deteta u sistem obrazovanja je upravo kroz igru, uz upotrebu određenih didaktičkih sredstava. 

Program pripreme predškolaca je tako koncipiran da potpomaže opšti razvoj intelektualnih sposobnosti deteta i saznajnih interesovanja. Podstičemo dete da samo istražuje, rešava probleme razvijajući logiku, stvara, inicira i donosi odluke.

 

Pripremamo se za čitanje, za pisanje, za osnovnoškolsku matematiku i otkrivamo svet oko nas. Upoznajemo se sa prostornim i vremenskim pojmovima i pomažemo im da sa radošću preuzmu nove uloge i odgovornosti koje će ih čekati polaskom u školu.

 

 

Dete će mnogo naučiti u školi, ali će mu svakako biti lakše ako neke veštine savlada unapred.

 

Pripremna nastava podrazumeva razvoj različitih veština, poput koncentracije i motorike ali i socijalnih kao što su uklapanje u kolektiv i funkcionisanje u društvu.

 

Na našim časovima deca stiču pred-čitalačke veštine (ovladavanje slogovima, ritmom i glasovima). Samo prepoznavanje slova takođe ne predstavlja učenje pisanja, već poseban program gde deca kroz razne kreativne i druge zadatke nauče da prepoznaju većinu slova iz azbuke. Tokom programa, deca će takođe savladati veštinu grafomotorike koja je je osnova za uspešno pisanje.

 

Razvoj koncentracije je, takođe, veoma važan za buduće prihvatanje škole. Očekivana vremenska dužina panje dece ovog uzrasta je u proseku oko 20-30 minuta. Međutim, poznato je da se već od prvog razreda od deteta očekuje da miruje 45 minuta pre nego što ode na odmor od pet minuta. Zato je postepeno produžavanje koncentracije izuzetno značajno. Bez koncentracije sporije obavljamo zadatke, povećavajući rizik da pogrešimo. Brain gym vežbama, kao i didaktičkim igrama treniramo koncentraciju i pažnju čime se direktno jača pamćenje.

 

Upoznaćemo se i sa osnovnim matematičko-logičkim pojmovima kroz igru i zabavu, čime ćemo pokazati deci da matematika nije bauk.

 

 

Ukoliko želite svom predškolcu postaviti temelj za uspeh očekujemo vas u Košnici!

 

Marijana Nikolić

licencirani edukator međunarodne škole intelektualnih veština BrainOBrain i i članica MENSA-e

061 17 555 71

Sign In